Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Xây Dựng Năng Lực Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Xây Dựng Năng Lực Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

TS. Alok Bharadwaj
11/08/2018 | Hà Nội
Hệ Thống Đào Tạo Nhân Sự Nội Bộ Doanh Nghiệp

Hệ Thống Đào Tạo Nhân Sự Nội Bộ Doanh Nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
04/08/2018 | Hà Nội
Xây Dựng, Tổ Chức Và Vận Hành Hệ Thống Marketing Hiện Đại

Xây Dựng, Tổ Chức Và Vận Hành Hệ Thống Marketing Hiện Đại

TS. Lê Thẩm Dương
21/07/2018 | Hà Nội
28/07/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Bản Đồ Chiến Lược Nhân Sự

Bản Đồ Chiến Lược Nhân Sự

TS. Lê Thẩm Dương
24/08/2018 | TP Hồ Chí Minh
Mật Mã Lãnh Đạo

Mật Mã Lãnh Đạo

TS. Lê Thẩm Dương
17/08/2018 | Hà Nội
Lãnh Đạo & Quản Trị Nhân Tài

Lãnh Đạo & Quản Trị Nhân Tài

GS. Dave Ulirich
19/09/2018 | Hà Nội
20/09/2018 | TP. Hồ Chí Minh
1 2