Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
GS. Dave Ulrich

GS. Dave Ulrich

TS. Alok Bharadwaj

TS. Alok Bharadwaj

TS. Lê Thẩm Dương

TS. Lê Thẩm Dương

Ths. Phạm Thu Thủy

Ths. Phạm Thu Thủy

Robin Robbins

Robin Robbins

ThS. Đặng Thúy Hà

ThS. Đặng Thúy Hà

Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Mini MBA - TS. Lê Thẩm Dương