Trường đào tạo doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow

Song song với hoạt động đào tạo doanh nghiệp, HBR tiếp tục triển khai hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp.

Với tôn chỉ tất cả các chuyên gia tư vấn đều là những người nói thật, làm thật, vận hành thật, tạo kết quả thật và áp dụng trong tổ chức trước khi cung cấp cho bên ngoài, các dịch vụ tư vấn của HBR chủ yếu bao gồm: Tư vấn hoạch định và triển khai chiến lượcTư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Tư vấn xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp,  Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả,...

  • Chuỗi CT Nhân Sự  - Chị Thủy
  • Dave Ulrich
  • Xây dựng và vận hành chiến lược
  • Chuyển Đổi Doanh Nghiệp
  • Quản trị theo mục tiêu
  • Xây dựng chiến lược
  • Mini MBA - TS Lê Thẩm Dương
  • ts Alok Quản trị và điều hành chuyên nghiệp

Gửi yêu cầu tư vấn

Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Mini MBA - TS. Lê Thẩm Dương