Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Hà Nội
9h-17h, ngày 09/03/2019
Hà Nội
Hồ Chí Minh
9h-17h, ngày 16/03/2019
TP. Hồ Chí Minh
TS. Lê Thẩm Dương

Giới thiệu chuyên gia

TS. Lê Thẩm Dương
Chuyên gia cố vấn quản trị doanh nghiệp
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR