Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Nhân Sự Hiện Đại

Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Nhân Sự Hiện Đại

TS. Lê Thẩm Dương
19/05/2018 | Hà Nội
26/05/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Lãnh Đạo & Quản Trị Nhân Tài

Lãnh Đạo & Quản Trị Nhân Tài

GS. Dave Ulirich
19/09/2018 | Hà Nội
20/09/2018 | TP. Hồ Chí Minh
1 2