Trường đào tạo doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Hội thảo

Hội thảo "Khởi nghiệp sáng tạo"

TS. Lê Thẩm Dương
09/03/2018 | Hà Nội
12/03/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Khóa học

Khóa học "Thẻ điểm cân bằng doanh nghiệp BSC - Biến chiến lược thành hành động"

TS. Lê Thẩm Dương
10/03/2018 | Hà Nội
11/03/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Khóa đào tạo

Khóa đào tạo "Quản trị điều hành chuyên nghiệp"

TS. Lê Thẩm Dương
24/03/2018 | Hà Nội
31/03/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Khóa học

Khóa học "Lãnh đạo và quản trị nhân tài"

GS. Dave Ulirich
19/09/2018 | Hà Nội
20/09/2018 | TP. Hồ Chí Minh